هدایای انجمن صنفی مجتمع های گردشگری قم به پل‌دختر رسید

هدایای انجمن صنفی مجتمع های گردشگری قم به پل‌دختر رسید

هدایای انجمن صنفی مجتمع های گردشگری قم به ارزش یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال به قرارگاه کمک‌های مردمی قم در پل‌دختر رسید. #به یک همدلی همگانی نیازمندیم.
۶۰۳۷۷۰۱۱۶۴۶۶۴۱۰۱ قرارگاه کمک‌های مردمی در قم (محمد خامه یار)